Showing all 2 results

Đang Giữ Chỗ
Giá: 2,9 tỷ - 6,6 tỷ
  • Số căn hộ: 208
  • Mật độ xây dựng: 7%