Showing all 3 results

Đang Giữ Chỗ
Giá: 2,9 tỷ - 6,6 tỷ
  • Số căn hộ: 208
  • Mật độ xây dựng: 7%
Đang cho đặt mua
Giá: 4.9 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: